www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl
pl-PLEnglish (UK)

O projekcie

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI POKL.

Projekt partnerski, ponadnarodowy, realizowany w terminie 02.06.2014r. – 30.06.2015r.

Cel projektu: Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (mieszkańców województwa śląskiego), w oparciu o zaadaptowaną metodę poradnictwa socjodynamicznego.

Kontekst merytoryczny projektu

Trendy, zauważalne na rynku pracy wpływają na zmianę podejścia do klienta w poradnictwie zawodowym: konieczności odejścia od często dyrektywnego wsparcia, zmierzającego do dopasowania jednostki do zawodu do działań doradczych, traktujących karierę jako trwający w określonym czasie proces, w trakcie którego jednostki realizują zadania odpowiadające danej fazie rozwojowej. Zadaniem współczesnego doradcy jest przede wszystkim pomoc radzącym się w konstruowaniu i rekonstruowaniu ich planów kariery oraz uświadomieniu sobie wpływu różnorodnych czynników na kształt całego ich życia. Jedną z propozycji interwencji poradniczych we współczesnym poradnictwie kariery staje się podejście wywodzące się z konstruktywizmu i koncepcji poradnictwa narracyjnego, którego celem jest pomoc ludziom w projektowaniu sfery zawodowej w kontekście całego życia i wszystkich jego sfer.

Badaczami, uznanymi na całym świecie, którzy w sposób szczególny zajęli się tematem „konstruowania kariery” są: Mark Savickas (teoria konstrukcji kariery), John Krumboltz (koncepcja planowania szczęśliwych zbiegów okoliczności) oraz Vance Peavy (autor poradnictwa socjodynamicznego). Teorie te i stworzone na ich podstawie praktyczne wskazówki dla realizacji procesu poradnictwa zawodowego są nowożytną odpowiedzią na wyzwania świata pracy, w kontekście całożyciowego uczenia się i rozwoju jednostki. Ostatni wymieniony model kanadyjskiego badacza w sposób szczególny rozwinięty został przez skandynawskich doradców kariery, z których to doświadczeń zamierzają czerpać projektodawcy.

Kariera w ww. ujęciu traktowana jest nie jako linearna droga rozwoju zawodowego jednostki, ale raczej swojego rodzaju alternatywne opcje kształtowania swojego życia, ujmowanego holistycznie (nie tylko obszar zawodowy, ale całe życie człowieka jest istotny). W procesie tym najważniejsza staje się umiejętność nieustannego kształtowania swojego życia, w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą życie w zglobalizowanym, ciągle zmieniającym się świecie.

Od lat 90-tych ubiegłego wieku V. Peavy propagował koncepcję poradnictwa, nazwanego socjodynamicznym, którego najważniejszymi elementami są:

 • konstruktywistyczna perspektywa społecznej konstrukcji„Ja” we współczesnym świecie,
 • filozofia pomagania,
 • praktyka poradnicza, bazująca na ww.

Dwa podstawowe celeporadnictwa:

 • zwiększanie zdolności klienta do określania ważnych dla niego celów – wolność wyboru;
 • wzrost zdolności klienta do satysfakcjonującego go udziału w życiu społecznym – wolność działania.

Doradcy stwarzają klientom okazję do konstruowania i rekonstruowania narracji życia, po to, aby w następnym etapie działania, samodzielnie lub wraz z doradcą, klient potrafił zaprojektować następny epizod w jego karierze, wykorzystując uświadomione sobie w trakcie narracji zasoby i możliwości.

Metody pracy w nurcie socjodynamicznym:

 1. Dialogiczna konwersacja, czyli rozmowa doradcza, której nadrzędnym celem jest zrozumienie osoby zwracającej się po pomoc. W podejściu socjodynamicznym dialog jest formą komunikacji, w której równorzędni partnerzy empatycznie słuchając, poszukują wspólnych obszarów rozmowy, otwarcie interpretując usłyszane treści i starając się zrozumieć siebie nawzajem. Tym, co najbardziej charakteryzuje dialogiczną konwersację, jest gotowość rozmówców na zmianę, jaka może się dokonać w związku z tym co usłyszą od siebie nawzajem. Najważniejszym elementem rozmowy jest umiejętne zadawanie pytań, które wywołują opisy doświadczeń życiowych, pokazują ich odmiennościi znaczenie (m.in. pytań „de-konstrukcyjnych”, odkrywających ukryte założenia lub stałe przekonania posiadane przez klienta, które mogą utrudniać znalezienie rozwiązań lub przeszkadzają w podejmowaniu decyzji).
 2. Metafory, dzięki symbolom lub metaforycznym określeniom klient ma okazję spojrzeć na znane mu kwestie w inny niż dotąd sposób.
 3. Mapowanie przestrzeni życia
  - relacje, jakie zachodzą w życiu radzącego się,
  - znaczące dla niego role,
  - charakterystyczne cechy i elementy przestrzeni życiowej radzącego się,
  - pojawiające się w niej przeszkody,
  - mocne i słabe strony życia radzącego się,
  - jego potrzeby i oczekiwania.
  Sporządzanie „mapy przyszłości” jest z jednej strony wizualizacją szans i możliwości klienta, z których w przyszłości może on/a skorzystać, a jednocześnie jest ważnym początkiem dalszych prac nad projektem kariery. Tworząc model autobiograficznego „ja”, klient ma okazję tak szczegółowo poznać siebie, a dzięki temu zrozumieć wiele swoich doświadczeń, rozpoznać posiadane zasoby i zweryfikować swoje szanse oraz ograniczenia.
 4. Wyjaśnianie krytycznych doświadczeń życiowych (tranzycji).
  Opisy przejść edukacyjnych, egzaminów, spotkań z ważnymi osobami, znaczących rozmów, jak również trudnych sytuacji życiowych. Opisy takich sytuacji pozwalają dostrzec m.in. sposoby radzenia sobie ze zmianą, stresem, stratą, poznać strategie adaptacyjne, wartości i cele klienta.
 5. Poszukiwanie alternatywnych wyjątków.
  Stosowanie w trakcie rozmowy doradczej pytań o alternatywy, po to aby odkrywać dotychczasowe sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jak również określać możliwości rozwiązania trudności przez klienta.

Więcej informacji o metodzie: http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/

 

Wypowiedź fińskiego partnera projektu na ww. stronie:

Timo Spangar, Finland:

Vance Peavy's life-time work in counselling is characterized by wholeness of which he was a prime example himself. Vance's ideas constitute a deep integration of philosophical and theoretical thinking with the most innovative practical tools fit for everyday counselling practices. Rooted solidly in the best cultural traditions of humankind Sociodynamic approach provides us with genuinely human encounters with our clients.

Metoda a polskie doświadczenia

Metoda doradztwa socjodynamicznego jest praktycznie nieznana szerzej w Polsce. Nieliczne opracowania polskojęzyczne (m.in. wydawnictwa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Ustawicznej i Zawodowej) wskazują na rozwiązania, zaproponowane przez Vance`a Peave`go jako istotę nowożytnego podejścia w poradnictwie zawodowym. Metoda ta jest bardzo popularna w krajach skandynawskich i znajduje się na jednym z centralnych miejsc w programach kształcenia ich doradców zawodowych. Prezentowany projekt wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom doradców, poprzez:

 1. przygotowanie autorskiego programu szkoleń dla doradców, opracowanego przez fińskiego partnera,
 2. przeprowadzenie szkoleń przez trenerów, którzy kształcą w ramach opisywanej metody doradców w całej Europie od kilkunastu lat,
 3. przetłumaczenie na język polski książki Peavego nt. poradnictwa socjodynamicznego.
Projekt współfinasowany przez Unię w ramach Europejskiego Fundzusz Społecznego
Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”  © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...